Akademia Rozwoju Edukacji

Nowoczesne rozwiązania. Profesjonalna kadra edukacji.

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

DKOPP-WNP.4092.63.2023.DB
Warszawa,  16 czerwca 2023 r.
Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:
 • Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 • Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 • Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 • Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 • Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 • Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty w zakresie kontroli:
w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych:
 • Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych; w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia (ogólnodostępnych i integracyjnych) 
 • Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych; w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia:
 • Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
prof. dr hab. Józef Bednarek

Pedagog, dydaktyk, medioznawca. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni humanistycznych i pedagogicznych

Czytaj więcej  
dr Anna Andrzejewska

Pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pedagogicznych.

Czytaj więcej  
prof. dr hab. Krzysztof Szmidt

Pedagog, kierownik Katedry Pedagogiki Twórczości w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego, profesor w WSHE w W Łodzi,

Czytaj więcej  
dr Robert Mertuszka

Doktor nauk humanistycznych, trener, wykładowca; ekspert z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kształcenia kompetencji ucznia

Czytaj więcej  
mgr Aleksandra Sozańska-Kut

Wokalistka Spirituals Singers Band, logopeda, nauczyciel muzyki, rehabilitant głosu, dolnośląski doradca metodyczny muzyki

Czytaj więcej  
mgr Wanda Derska-Koziński

Były dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Kuratorium Oświaty; wykładowca uczelni wyższych i ośrodków doskonalenia nauczyciel

Czytaj więcej  
mgr Daniel Milewicz

Dyplomowany dietetyk, psychodietetyk i certyfikowany dietetyk sportowy

Czytaj więcej  
mgr Cezariusz Rudyk

Dyrektor "Akademii Rozwoju Edukacji".Nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem w kierowaniu placówkami oświatowym

Czytaj więcej  
mgr Marek Szurawski

Specjalista w zakresie rozwoju osobowości i nowoczesnych technik pracy umysłowej, w tym technik uczenia się i twórczego myślenia

Czytaj więcej  
WYJAZDOWE RADY PEDAGOGICZNE oraz szkolenia integracyjne dla nauczycieli

Specjalizujemy się w realizacji szkoleń wyjazdowych Rad Pedagogicznych. Taka forma doskonalenia to okazja nie tylko do podniesienia kompetencji, lecz także do integracji zespołu pod okiem pełnych pasji, profesjonalnych trenerów.
Mamy kontakt z kilkudziesięcioma ośrodkami wypoczynkowymi na terenie całego kraju. Proponujemy tylko sprawdzone hotele i pensjonaty. Uczestnicy mają do wyboru liczne atrakcje, uzależnione od miejsca. Wycieczki, różne formy integracji – to wszystko proponujemy w indywidualnie przygotowanej ofercie.
Uczestnicy wyjazdów biorą udział w szkoleniach z naszej oferty lub na życzenie organizatora temat szkolenia i prowadzący ustalani są indywidualnie.

Integracja i komunikacja społeczna

Kadra pedagogiczna, aby efektywnie pracować także w ciągu roku szkolnego, powinna być dobrze zintegrowana, szczególnie teraz po okresie ciężkiej pandemii. Wspólne odpoczywanie i zdobywanie pozytywnych emocji jest bardzo ważne, szczególnie w pracy, w której nie mamy możliwości ciągłej oraz bezpośredniej pracy razem. Każdy pracodawca musi zdawać sobie sprawę jak ważne jest zintegrowanie zespołu, dlatego organizujemy zarówno szkolenia integracyjne dla nauczycieli, jak również wyjazdy integracyjne dla nauczycieli. Warto dodać, że wyjazdy integracyjne dla nauczycieli odbywają się w najpiękniejszych miejscach w Polsce np. Zamek Kliczków z atrakcjami gier rycerskich, Karpacz, Kraków, miejscowości nadmorskie.

Wystawiamy rachunki za organizację całego wyjazdu ze szkoleniem. 
Przy podsumowaniu szkoleń zapewniamy atrakcje muzyczne.
KONTAKT • 2400
 •  21.06.2024 17:00
 • Wydarzenie online

Szkolenie online Małgorzaty Nowak dla nauczycieli. Platforma ZOOM. Liczba godzin - 4

 • 2900
 •  19.06.2024 17:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Szkolenia z zakresu wystąpień publicznych. Autor szkolenia: Krzysztof Jakubowski - 4 godziny

 • 3000
 •  18.06.2024 17:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Aleksandra Baca - Marzecka - psycholog, trener umiejętności psychospołecznych. Szkolenie Rady Pedagogicznej w formie stacjonarnej lub online.

 • 2900
 •  18.06.2024 16:30
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Szkolenie Rady Pedagogicznej Krzysztofa Jakubowskiego. Liczba godzin-4

 • 2100
 •  17.06.2024 17:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący - Daniel Milewicz. Liczba godzin - 3 , Szkolenie Rady Pedagogicznej . Cena 2100 zł

 • 2700
 •  17.06.2024 16:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Liczba godzin - 4. Prowadząca: mgr Małgorzata Nowak . Szkolenie w formie online lub stacjonarnej . Cena szkolenia online-2700 zł

 • 2700
 •  14.06.2024 16:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

dr Natalia Najgiebauer . Szkolenia dla Rad Pedagogicznych w formie stacjonarnej lub online

 • 3000
 •  13.06.2024 17:00
 • Wydarzenie online

Prowadząca- Jolanta Sokołowska . Liczba godzin- 4. Szkolenie Rady pedagogicznej w formie online lub stacjonarnej. Cena 3000 zł

 • 2600
 •  13.06.2024 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący : dr Robert Mertuszka. . Szkolenie Rady Pedagogicznej. Cena 2600 zł

 • 3000
 •  12.06.2024 16:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Aleksandra Baca- Marzecka - psycholog, trener umiejętności psychospołecznych. Szkolenie Rady Pedagogicznej w formie stacjonarnej lub online. Cena 3000 zł

 • 2600
 •  11.06.2024 17:00

Maciej Pronkiewicz. Szkolenie Rady Pedagogicznej . Cena 2600 zł. Liczba godzin 4

 • 2500
 •  10.06.2024 17:00
 • Wydarzenie online

Szkolenie online Małgorzaty Nowak dla nauczycieli. Platforma ZOOM. Cena 2500 zł

 • 3000
 •  06.06.2024 17:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Aleksandra Baca-Marzecka - psycholog, trener umiejętności psychospołecznych. Szkolenie Rady Pedagogicznej w formie stacjonarnej lub online.

 • 2400
 •  05.06.2024 16:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Jak zadawać pytania, by rozwijać myślenie dzieci. Moc pytań otwartych w edukacji. Szkolenie Rady Pedagogicznej dla nauczycieli przedszkoli . Prowadząca - Janina Huterska- Górecka. Liczba godzin- 4

 • 2600
 •  03.06.2024 17:00

Oferta szkoleń rad pedagogicznych autorstwa dr Roberta Mertuszaki

 • 2100
 •  30.05.2024 17:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzący Leszek Możdżeń. Liczba godzin 4 . Cena 2100 zł

 • 2600
 •  30.05.2024 16:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Szkolenie Rady Pedagogicznej Aleksandry Sozańskiej-Kut. Liczba godzin-4. Szkolenie w formie stacjonarnej lub online.

 • 3000
 •  29.05.2024 17:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Aleksandra Baca-Marzecka - psycholog, trener umiejętności psychospołecznych. Szkolenie Rady Pedagogicznej w formie stacjonarnej lub online.

 • 2500
 •  29.05.2024 15:00

Stacjonarne szkolenie Rady Pedagogicznej. Robot edukacyjny PHOTON

 • 2700
 •  28.05.2024 17:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Ryzykowne sytuacje wśród dzieci i młodzieży w świecie realnym i wirtualnym. Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej . Cena 2700 zł

 • 2400
 •  24.05.2024 17:00
 • Wydarzenie online

WRACAMY DO ZABAWY Prowadząca : Janina Huterska-Górecka. Szkolenie Rady Pedagogicznej. Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego. Cena : 2400 zł

 • 2900
 •  20.05.2024 17:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Szkolenie dla Rad Pedagogicznych autorstwa dr Roberta Mertuszki. Ocenianie wewnątrzszkolne w kontekście kierunku 3. polityki oświatowej państwa. Cena 2900 zł

 • 2500
 •  15.05.2024 17:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Szkolenie stacjonarne Rady Pedagogicznej autorstwa Aleksandry Sozańskiej-Kut, Liczba godzin-4. Cena 2500 zł

 • 2800
 •  04.03.2024 18:00
 • Wydarzenie online

Szkolenie Rady Pedagogicznej - liczba godzin-4, Prowadząca Katarzyna Szarawara

 •  21.02.2024 16:00

Wyjazdowe posiedzenia Rad Pedagogicznych

 • 2450
 •  14.06.2023 16:00
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Szkolenie dla rad pedagogicznych w formie stacjonarnej lub online. Liczba godzin-4

 • 1750
 •  08.06.2023 17:00
 • Wydarzenie online

Szkolenie online Marka Szurawskiego. Liczba godzin-3. Adresaci szkolenia - rady pedagogiczne. Platforma ZOOM.

 •  05.06.2023 16:30
 • Lokalizacja: zostanie ogłoszona

Szkolenie Rady Pedagogicznej Krzysztofa Jakubowskiego. Liczba godzin-4

 • 120
 •  24.05.2023 16:00
 • Wydarzenie online

Prowadzący: mgr Roman Binkiewicz . Termin -PAŹDZIERNIK 2021r. Szkolenie online dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Platforma ZOOM. Cena 120 zł. Liczba godzin - 10

 •  30.03.2023 15:59

Szkolenie Rady Pedagogicznej Krzysztofa Jakubowskiego. Liczba godzin-4

Zespół naukowy

Wyniki badań ankiety "Wpływ pandemii na uzależnienie od internetu"

Planowane badania

System zapewnienia jakości

SYSTEM JAKOŚCI

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości

Czytaj więcej  

Cezariusz Rudyk

Prezes Akademi Rozwoju Edukacji

Prowadzenie projektów

Piszemy projekty unijne. Prowadzimy projekty edukacyjne.

Czytaj więcej  

Dokumentacja projektowa

Dotacje

Pomoc w uzyskaniu wsparcia na działalność dla trzeciego sektora

Czytaj więcej  

 • 59-700 Kruszyn, Polska
 • REGON - 386941901, NIP - 6121247547, Cezariusz Rudyk AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Akademia Rozwoju Edukacji" w Kruszynie - numer akredytacji 5/2021. Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - NR 5/2021. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych DWUP nr 2.02/00115/2022


*
*
*
*
*

Klauzula informacyjna

Dowiedz się więcej

Deklaracja dostepności

Dowiedz się więcej