Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych jest firma Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji z siedzibą                 w Kruszynie przy ulicy Kasztanowej 29 , 59-700 Kruszyn, tel. 606805867 e-mail – are@projektyare.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i organizacji szkoleń stacjonarnych i zdalnych w Firmie Cezariusz Rudyk  Akademia Rozwoju Edukacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora umożliwiające realizację szkoleń zdalnych i stacjonarnych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa UODO).

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do archiwizacji zaświadczeń ukończenia szkoleń, kursów, itd., jednak nie dłużej niż 5 lat.

Klauzula informacyjna.pdf

.