Jak zadawać pytania, by rozwijać myślenie dzieci. Moc pytań otwartych w edukacji. Szkolenie Rady Pedagogicznej dla nauczycieli przedszkoli . Prowadząca - Janina Huterska- Górecka. Liczba godzin- 4


  • Data: 05.06.2024 16:00
  • Lokalizacja Zostanie ogłoszone

Cena: 2400

Opis

Jak zadawać pytania, by rozwijać myślenie dzieci. Moc pytań otwartych w edukacji. Szkolenie Rady Pedagogicznej dla nauczycieli przedszkoli

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkoli

Forma szkolenia :

Stacjonarna na zamówienie Rady Pedagogicznej

PROGRAM

 

Cel główny szkolenia:

Rozumienie kluczowej roli pytań otwartych w rozwijaniu myślenia, wzmacniania ciekawości poznawczej, motywowania do aktywności i nabywania kompetencji kluczowych  dzieci
w przedszkolu, w zgodzie z ich potrzebami rozwojowymi.


Cele szczegółowe:

  • Uporządkowanie wiedzy o rodzajach myślenia i kategoriach pytań do wykorzystania
    w praktyce przedszkolnej.
  • Budzenie refleksji nauczyciela nad własnym warsztatem pracy
    (źródła i sposoby projektowania/planowania pracy z dziećmi; inspirowania/inicjowania zajęć).
  • Przykłady dobrej praktyki.

Treści szkolenia:

I. Warsztaty wprowadzające.

1. Co nam mówią pytania dzieci zawarte w przykładowych wierszach?
2. Co mówi psychologia o samorzutnych i spontanicznych pytaniach dzieci?
3. Co powiesz do dzieci po prezentacji przykładowego utworu, obrazu?

II. Informacje – „Krytycznie o współczesnej edukacji”

III. Uporządkowanie wiedzy o:
- Czym jest myślenie?
- Rodzaje myślenia.
- Rodzaje pytań.
   -  Dlaczego pytania otwarte?

IV. Rola nauczyciela. Przykłady praktyki.

     - Obszary pracy z dziećmi do zadawania pytań otwartych.
- Źródła pytań.
- Przykładowe pytania do określonych sytuacji: literatura, zabawy badawcze, dynamiczne obrazki,
      pojęcia abstrakcyjne, codzienność życia w przedszkolu.

V. Czym jest myślenie krytyczne w pracy nauczyciela.
    Pytania otwarte do warsztatu pracy nauczyciela.

 

 

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnik:

Dostrzega wartość edukacyjną pytań otwartych w rozwoju dzieci i poznawaniu przez nich świata.
Zna przykłady dobrej praktyki, wspierającej myślenie dzieci.
Wie, jak inspirować myślenie „pytajne” dzieci.

Uwalnia krytyczną ocenę własnego warsztatu pracy.Literatura:


„Myślenie pytajne”, K.J. Szmidt, J. Płóciennik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2011-t1/Chowanna-r2011-t1-s173-196/Chowanna-r2011-t1-s173-196.pdf

 

Materiały dla uczestników szkolenia:

Opracowanie własne: Janina Huterska-Górecka
- Opowiadanie „Nie dam, bo moje”.

- Scenariusz zajęć „Co to są dźwięki i skąd się biorą? I po co? Czy można zobaczyć dźwięk?


Wydruk opracowania https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2011-t1/Chowanna-r2011-t1-s173-196/Chowanna-r2011-t1-s173-196.pdf


„Obraz jako czynnik wspomagający rozwój twórczości dziecka”.

Uzasadnienie tematu szkolenia:

Krytycznie o współczesnej edukacji:
„Szkoła nie rozwija myślenia pytajnego uczniów. Osobą pytającą jest bowiem nauczyciel, uczeń zaś wydaje się pełnić funkcję osoby odpowiadającej.
Nie wymaga się od ucznia, by formułował dobre, dociekliwe, a może nawet odkrywcze pytania, a jedynie by formułował wyczerpujące, dobrze skonstruowane odpowiedzi”.

                                                                                                                                       K.J. Szmidt, E. Płuciennik

 

„Jak postępować, żeby proces kształcenia służył rozwijaniu racjonalności uczniów, ich krytycznemu myśleniu”.   B. Śliwerski

„Najważniejsze potrzeby dziecka - Potrzeba poznawania nowych rzeczy i sytuacji przejawiająca się
w ciekawości i zadawaniu pytań”.
                                                                                                     A.I .Brzezińska


„U podstaw wszelkiego badania i uczenia się leżą pytania. Bez stawiania pytań, bez prób poszukiwania na nie odpowiedzi  nauczanie nie ma właściwego sensu.

Umiejętność stawiania pytań, ich odpowiedniego sformułowania, dobrania, ich kolejności, rozważania ich  założeń i trafności, to umiejętność bez której nie ma dobrego nauczyciela”.
                                                                                                                              R. Ingarden

  „Nie można odkrywać świata przez niezadawanie pytań”.  
                                                                                                Robert Fisher 


Janina Huterska-Górecka: Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego.Długoletni ekspert w awansie zawodowym nauczyciela Specjalista ds. wsparcia placówek w rozwoju. Za działalność pedagogiczną z dziećmi i nauczycielami, uhonorowana Nagrodą im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz


Cena szkolenia : 2400 zł


"Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29 , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713