System zapewnienia jakości
SYSTEM JAKOŚCI

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości

                                   System zapewniania jakości 

w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI

              w KRUSZYNIE


Art. 1

1.1.Wewnętrzny system zapewniania jakości to zespół powiązanych ze sobą i spójnych działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych oferowanych przez OŚRODEK , poprzez:

— analizę wniosków z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty;

— analizę priorytetowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone corocznie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

— analizę ewaluacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

— analizę wniosków i rekomendacji z ewaluacji kursów kwalifikacyjnych, językowych oraz doskonalących;

— modyfikowanie narzędzi ewaluacyjnych;

— realizację zadań określonych w ustawie Prawo oświatowe i aktach wykonawczych do ustawy;

— osiąganie założonych celów;

— doskonalenie jakości oferowanych usług;

— zaspokojenie potrzeb klientów;

— realizację kierunków rozwoju wskazanych przez Państwo

1.2.

System zapewniania jakości jako:

— kompletność – uwzględnia wszystkie obszary funkcjonowania Placówki;

— celowość – nakierowany na osiąganie zamierzonej jakości; — zgodność – spójny wewnętrznie z aktami tworzonymi w Placówce;

— racjonalność – możliwy do realizacji w warunkach, jakimi dysponuje Placówka;

— elastyczność – podatny na zmiany wynikające z wewnętrznego oraz zewnętrznego audytu, zawiera propozycje rozwiązań i procedur;

— długofalowość – uwzględnia planowanie strategiczne;

— skuteczność – jego realizacja gwarantuje odnoszenie sukcesu rozumianego jako stałe podnoszenie jakości.


Art. 2

2.1. Wartości stanowiące podstawę kultury organizacyjnej:

— Jakość;

— Współpraca;

— Rozwój.

2.2. Wizja Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia ARE:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest placówką, zapewniającą wysoką jakość świadczonych usług, poprzez:

— realizację zróżnicowanej oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli dostosowanej do zdiagnozowanych, specyficznych potrzeb klientów;

 — komplementarność oferowanych usług: szkolenie, konsultacja, materiały edukacyjne, publikacje, porady prawne, pedagogiczne, psychologiczne;

— realizację form doskonalenia zawodowego wyposażających nauczycieli nie tylko w nowoczesną wiedzę, ale przede wszystkim rozwijających umiejętności praktyczne oraz postawy (kompetencje kluczowe);

— dostosowanie miejsca realizacji usługi do potrzeb i oczekiwań klienta;

— zapewnienie wykwalifikowanej, bogatej w doświadczenia zawodowe kadry realizującej formy doskonalenia;

— stosowanie w doskonaleniu nowoczesnych metod doskonalenia oraz narzędzi TIK;

 — respektowanie przez pracowników przyjętych zasad etycznych.

2.3. Misją ARE  jest świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie.

2. 4. Zasady etyczne.

Pracownik ARE  niezależnie od formy zatrudnienia i pełnionej funkcji

— Rzetelnie wykonuje zadania zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i przyznanymi uprawnieniami; — Bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie zadań w ramach swoich kompetencji;

— Efektywnie wykorzystuje czas pracy oraz środki Placówki;

— Wykazuje wysoką dyscyplinę pracy (punktualność, terminowość, efektywne wykorzystanie czasu pracy);

— Traktuje w sposób równy wszystkich pracowników i klientów bez względu na wiek, płeć, wyznawane poglądy polityczne i religijne, kolor skóry, narodowość , kraj pochodzenia, zajmowana pozycje społeczna lub stanowisko;

— W kontaktach interpersonalnych wykazuje się uczciwością i wysoką kulturą osobistą; — Utożsamia się z Ośrodkiem i dąży do jego rozwoju;

— Zachowuje dyskrecję w sprawach objętych tajemnicą służbową;

— Podejmuje działania na rzecz doskonalenia jakości pracy Placówki wykazując inicjatywę i kreatywność;

— Dba o poszanowanie praw autorskich;

— Bierze udział w aktualizowaniu swojej wiedzy merytorycznej i podnosi kompetencje zawodowe;

— Podnosi kompetencje w zakresie metod pracy z dorosłymi;

— Posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe.

2.5. Standardy:

— Wysoka jakość oferowanych usług;

— Wysokie kwalifikacje kadry szkolącej;

— Diagnoza potrzeb klientów;

— Dostosowanie oferty do potrzeb klientów;

 — Realizacja oferty jest monitorowana i analizowana;

— Swobodny przepływ informacji: Placówka – Klient – Placówka;

— Klimat dialogu i współpracy;

— Odpowiedzialność za efekty pracy;

— Ewaluacja efektów;

— Stałe doskonalenie i rozwój;

— Nowoczesne metody nauczania – metody aktywizujące;

— Nowoczesne środki dydaktyczne;

— Związek: słuchacz – szkolący, oparty na wzajemnym poszanowaniu prawa do odmienności myślenia i działania w ramach przyjętych zasad.

2.6. Prowadzona dokumentacja:

2.6.1. Akty prawa tworzone w ARE

 — Statut;

— Wewnętrzny system zapewniania jakości.

2.6.2. Dokumentacja realizacji celów:

— Roczne plany pracy;

— Sprawozdania z realizacji planów pracy;

— Narzędzia ewaluacji (ankiety ewaluacyjne, wywiad/rozmowa, obserwacja);

— Dokumentacja realizacji umów dotyczących szkoleń.

2.6.3. Dokumentacja programowa:

— Oferta usługi;

— Programy szkolenia;

 — Materiały szkoleniowe.

2.6.4. Dokumentacja realizacji usług (w przypadku kursów kwalifikacyjnych):

— Listy obecności;

 — Dzienniki zajęć;

— Rejestr wydanych zaświadczeń;

— Analizy ankiet ewaluacyjnych.

2.7. Model badania/ewaluacji:

— Określenie problemu, który będzie diagnozowany lub działania, które ma być poddane ewaluacji; — Zebranie informacji potrzebnych do lepszego poznania i zrozumienia problemu (działania);

— Analiza danych prowadzącą do wyciągnięcia wniosków pomocnych przy podejmowaniu decyzji;

— Wdrożenie działań po analizie wniosków z przeprowadzonej ewaluacji.

Art. 3

3.1. Osobą kierującą i odpowiedzialną za funkcjonowanie ARE jest dyrektor, który jest jednocześnie jego organem prowadzącym. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

— kierowanie pracą Placówką,

— reprezentowanie Placówki na zewnątrz,

— sprawowanie nadzoru nad działalnością pracowników Placówki,

— zatrudnienie i zwalnienie pracowników Placówki,

— zatwierdzenie oferty programowej Placówki,

— konsultacja programów szkoleń, konferencji, materiałów szkoleniowych, przykładów dobrych praktyk oraz programów zamieszczanych na stronie internetowej Placówki

— kontrola realizacji szkoleń,

— obserwacja prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

— doskonalenie pracy edukatorskiej pracowników Placówki, inicjowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych, — przedstawianie wniosków z prowadzonego nadzoru.

3.2. Osobą wspomagającą dyrektora w realizacji jego zadań i odpowiedzialną za organizację przedsięwzięć Placówki jest jego dyrektor organizacyjny. Do zadań dyrektora organizacyjnego należy: — promocja ARE,

— sprzedaż szkoleń,

— obsługa klientów,

— obsługa logistyczna i techniczna szkolenia,

— organizacja szkoleń w terenie,

— kontrola realizacji szkoleń (punktualność, efektywne wykorzystanie czasu, stosunek do klienta itp.),

— prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń,

— analiza jakościowa i ilościowa ewaluacji szkoleń,

— rozpoznawanie potrzeb rynku oświatowego i współuczestnictwo w redagowaniu planu pracy Placówki,

— obsługa finansowa Placówki.

 3.3.Zadaniem pracowników zatrudnionych do realizacji zadań w ARE, jest:

— współtworzenie z dyrektorem projektów szkoleniowych,

— opiniowanie projektów tworzonych przez pracowników i współpracowników Placówki,

— przygotowanie i prowadzenie szkolenia oraz materiałów dla uczestników szkolenia,

— wspomaganie procesu ewaluacji usług świadczonych przez Placówkę,

— konsultacja z dyrektorem szkoły zamawiającym szkolenie w sprawach merytorycznych, to jest:

 · oczekiwań dyrektora co do przebiegu i efektów zajęć,

· materiałów, jakie uczestnicy otrzymają po szkoleniu,

· ewentualnych konsultacji udzielanych po szkoleniu,

 · ustalenia czasu i formy szkolenia (ćwiczenia, wykład, warsztaty, konsultacja, trening umiejętności), · rozpoznanie warunków, w jakich odbywać się będzie doskonalenie,

· przyjazd na szkolenie nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem szkolenia,

· przeprowadzenie ewaluacji zajęć wg ustalonych procedur,

 · przekazanie dokumentów do sekretariatu Placówki.

Art. 4 

4.1. Wewnętrzny system zapewniania jakości jest znany wszystkim pracownikom ARE

4.2. Przyjęty wewnętrzny system zapewniania jakości jest zatwierdzony przez organ prowadzący                            i może być modyfikowany.


                                                                                                                     Dyrektor

                                                                                                                  mgr Cezariusz Rudyk