Stymulacja twórczego myślenia – kształtowanie kreatywnej postawy


Prowadząca : mgr Ewa Miłuch-Szewczyk. Liczba godzin - 3


 • Data: 14.06.2021 16:00
 • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 55

Opis

Cele

Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu stymulowania, rozwijania twórczego myślenia. Istota twórczego myślenia w edukacji.  Poznanie metod,  technik i zabaw sprzyjających twórczej aktywności dziecka, kreatywnemu rozwiązywaniu problemów i motywacji. Samodzielne uczenie się i radzenie sobie z trudnościami i problemami oraz wykorzystywanie indywidualnego doświadczania. Rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb dziecka wynikających z naturalnej ekspresji i aktywności twórczej. Wykorzystanie wyników w organizacji zajęć twórczych oraz w opracowywaniu  indywidualnych projektów edukacyjnych.

Program:

 • Ciekawość. Twórczość. Proces twórczy. Twórczość jako postawa.
 • Kiedy dziecko będzie aktywne, twórcze. Funkcje twórczości.
 • Przesłanki do rozwijania twórczej aktywności. Fazy aktywności.
 • Kompetencje współczesnego nauczyciela. Fazy działań.
 • Stymulowanie rozwoju twórczego dziecka podstawą edukacji.
 • Czynniki determinujące aktywność i twórczy rozwój dziecka.
 • Psychodydaktyczne zasady nauczania. Pojęcie zasad, metod i technik.
 • Metody, ćwiczenia i techniki twórcze. Wprowadzenie do opisu.
 • Wykorzystanie metod i technik w praktycznych ćwiczeniach.
 • Formy i metody pracy na lekcji z wykorzystaniem technik.
 • Projekt edukacyjny podstawą twórczego rozwiązywania problemów.
 • Projektowanie lekcji twórczych. Scenariusze lekcji.
 • Autoewaluacja ucznia i nauczyciela – arkusze ewaluacji.

Ewa Miłuch - Szewczyk - trener/nauczyciel/konsultant,  mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Podyplomowe studia Organizacji i Zarządzania Oświatą,  Doradztwa Zawodowego oraz  Podyplomowe studia Ewaluacji i  Pomiaru Dydaktycznego. Kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej; pedagogiki opiekuńczej ; andragogiki i  trenerski II stopnia.   Kursy doskonalące z zakresu systemu jakości, ewaluacj, zarządzania jakością, audytor wewnętrzny ISO, kurs doskonalący „Jak wspomagać szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych”. Trener współpracujący z Erą Ewaluacji, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Wszechnicą Edukacyjną,  Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli i Firmami Szkoleniowymi w regionie.  Edukator programu „Nowa Szkoła” oraz trener  Akademii Pogodnej Szkoły.  Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich i innowacyjnych  rozwiązań metodycznych.  Pracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - praca w zespole  Ucznia Zdolnego. Prowadzenie szkoleń dla dyrektorów, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą  oraz kurach pedagogicznych. Prowadzenie ewaluacji pracy szkoły metodą „profil szkoły”- opracowywanie i prezentacja raportów z ewaluacji. Analiza jakościowa i ilościowa wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych oraz wykorzystanie wyników w modyfikacji programów i planowaniu pracy szkoły. Wspomaganie placówek oświatowych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.  Liczne opracowania w obszarze realizowanej problematyki.

Liczba godzin - 3


„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM

Kontakt: are@projektyare.com   ,   sekretariat@projektyare.com

Tel.606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę na konto najpóźniej  w terminie do  5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713