Trudne dziedzictwo


Prowadzący: prof.dr hab. Grzegorz Strauchold, dr Rafał Nowakowski. Liczba godzin - 3


  • Data: 17.05.2021 16:00
  • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 160

Opis

Program szkolenia

1. Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na tzw. Ziemiach Odzyskanych w 1945 r.

2. Polityka a przeszłość - przykłady trudnego dziedzictwa.

3. Zachodnia granica Polski w XX

4. Praca ze źródłami - kultura materialna, źródła pisane i doświadczenie świadków.

5. Jak interpretować przeszłość w badaniach i dydaktyce?


Autor i prowadzenie : prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold
Kierownik Zakładu Historii Najnowszej
Kierownik Pracowni Atlasu Historycznego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Grzegorz Strauchold - wybrane publikacje

- [monografia], Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 1995, ss. 1823 (56). [współautorstwo druku zwartego] razem z Teresą Kulak, Wrocław – stolica Dolnego Śląska. Moja mała ojczyzna (projekt programu edukacji lokalnej i regionalnej w klasach IV-VIII, I publikacja - Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta, 1998, z. 8, s. 61-116, II publikacja – jako druk zwarty – nakładem Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocław – stolica Dolnego Śląska. Moja mała Ojczyzna (propozycja programu edukacji lokalnej i regionalnej), Wrocław 1998, s. 30.

- [art] Polskie środowisko literackie w rejonie Karkonoszy w pierwszych latach powojennych, w: Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, red. Klaus Bździach, Berlin/Jelenia Góra 1999, s. 291-299 [wersja polska i niemiecka].

- [art] Szkolna mapa historyczna dokumentem czasu. Dzieje Polski i świata ostatniego półwiecza, w: Z Dziejów Kartografii, t. XI, Mapa w pracy Historyka, Warszawa 1999, s. 145-153.

- [art.] Obraz opozycji antynazistowskiej w Niemczech w polskich podręcznikach szkolnych, w: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, 1999, t. II, z. 2, s. 203-214.

- [rec.] Skomplikowana różnorodność, Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych, red. Piotr Madajczyk, Warszawa 1998, s. 295, w: Borussia, 2000, nr 20-21, s. 302-304.

- [art.] Próba stworzenia jednolitego społeczeństwa ziem zachodnich i północnych w powojennej dekadzie, w: Borussia, 2000, nr 22, s. 73-80.

dr Rafał Nowakowski 

  1. Redakcja naukowa:
  1. „Gra o miasto”. W 20-lecie odbudowy samorządności w Polsce, red. R. Nowakowski, Wrocław 2010, Wyd. DSW.
  1. Współredakcja:
  1. Nauka-polityka-samorząd. Księga jubileuszowa dedykowana prof. E. Czapiewskiemu z okazji 40-lecia pracy dydaktycznej i naukowej, red. R. Nowakowski, G. Strauchold, Wrocław 2014, Wyd. DSW.
  2. 25 lat samorządu Wrocławia, red. R. Nowakowski, G. Strauchold, W. Suleja, Wrocław 2015, Wyd. DSW/CHZ.

Od „Landschaftu” do „krajobrazu”. Z pogmatwanych dziejów Śląska, red. R. Nowakowski, J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2017, Wyd. UWr/OPiP

  1. Jabłka zaś ziemne, a po teraźniejszemu kartofle. Znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście historii  i teraźniejszości, pod red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, R. Nowakowski, Kraków 2018, Wyd. UWr/OKiS – cz 1. serii „Wieś Dolnośląska”.

Samorząd z perspektywy dwudziestolecia reformy administracyjnej i terytorialnej, pod red. J. Korczaka, A. Łysonia, R. Nowakowskiego, G. Straucholda, Wrocław 2018, Wyd. CHZ/OKIS.

Wołów. Historia miasta, pod. red. E. Czapiewskiego, R. Nowakowskiego, Wrocław 2019, Wyd. Chronicon.

  1. Głodnemu chleb na myśli, czyli o znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska, pod red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, R. Nowakowski, Kraków 2020, Wyd. UWr/OKiS – cz 2. serii „Wieś Dolnośląska”.

 Dolny Śląsk – region pogranicza, red. E. Czapiewski, I. Ładysz, R. Nowakowski, Wrocław 2021, Wyd. DSW (w trakcie przygotowania).


„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę na konto najpóźniej  w terminie do  5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713