PRAWO DO URLOPÓW. Szkolenie online lub w formie stacjonarnej. Prowadząca: Wanda Deska Koziński . Liczna godzin 4


  • Data: 28.10.2022 15:00
  • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 2450

Opis

PRAWO NAUCZYCIELA DO URLOPÓW

1. Urlop wypoczynkowy nauczyciela

1. W jakim wymiarze i w jakim czasie, nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego?

2. W jakim wymiarze i na jakich zasadach udzielany jest urlop wypoczynkowy nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze w szkole „feryjnej”?

3. Kiedy nauczyciel nabywa prawo do pierwszego urlopu?

4. Kiedy nauczyciel nabywa prawo do kolejnego urlopu?

5. Jakie zadania może zlecić dyrektor nauczycielowi w czasie urlopu?

6. W jakim przypadku i w jakim wymiarze, przysługuje nauczycielowi urlop uzupełniający?

7. W jakim przypadku i w jakim wymiarze, przysługuje nauczycielowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

8. W jakim przypadku i w jakim wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze w szkole „feryjnej”?

2. Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

1. Jakie są cele urlopu zdrowotnego?

2. Który nauczyciel może skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia?

3. Ile dni urlopu zdrowotnego może wykorzystać nauczyciel?

4. Na jakiej podstawie udzielany jest urlop zdrowotny?

5. Jaki jest tryb odwoławczy w przypadku nie udzielenia urlopu zdrowotnego?

6. Jakie prawa ma nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym?

7. W jakich okolicznościach może być cofnięty urlop zdrowotny?

8. Jakie są obowiązki nauczyciela kończącego urlop zdrowotny?

3. Urlop wychowawczy nauczyciela

1. W jakim wymiarze i w jakim czasie udzielany jest urlop wychowawczy?

2. Na jaki okres udzielany jest urlop wychowawczy nauczycielowi?

3. Jakie uprawnienia ma nauczyciel w okresie przysługującego mu prawa do urlopu wychowawczego?

4. W jakim terminie nauczyciel może wcześniej zrezygnować z urlopu wychowawczego?

5. Ile dni zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przysługuje nauczycielowi z tytułu wychowywania dziecka do lat 14

4. Inne urlopy nauczyciela

1. Z jakiego tytułu może nauczyciel ubiegać się o dodatkowy urlop?

2. W jakim celu może być udzielony urlop bezpłatny?

3. Jakie są zasady udzielania urlopów bezpłatnych?

4. Komu i na jakich zasadach może być udzielony urlop bezpłatny w celu świadczenia pracy u innego pracodawcy?

Liczba godzin - 4

Wanda Derska-Koziński

Były dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Kuratorium Oświaty; wykładowca uczelni wyższych i ośrodków doskonalenia nauczycieli; od ponad 20 lat szkoli kadry kierownicze jednostek oświatowych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się oświatą; autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

Formularz zgłoszeniowy

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29  , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713