Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkolenie Wandy Derskiej-Koziński . Szkolenie online przy wykorzystaniu platformy ZOOM. Liczba godzin-4. Adresaci szkolenia: dyrektorzy szkół, pracownicy administracyjni, przedstawiciele organów prowadzących szkołę.


  • Data: 30.11.2022 10:00
  • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 340

Opis

WARUNKI PRACY I WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELA

1. Stosunek pracy:

1) pojęcie stosunku pracy

2) rodzaje stosunków pracy

3) pojęcie pracownika i pracodawcy

2. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem: 

1) stażystą, kontraktowym, mianowanym, dyplomowanym

2) rozpoczynającym pracę w danej szkole

3) w zastępstwie

4)  w niepełnym wymiarze czasu pracy

3. Zmiana stosunku pracy nauczyciela

1) przyczyny zmiany stosunku pracy

2) przeniesienie do innej szkoły

3) przeniesienie na inne stanowisko

4) zmiana liczby godzin pracy

WARUNKI PRACY I WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELA

1)  Jakie warunki pracy powinien mieć zapewnione nauczyciel?

2)  Z jakich elementów składa się wynagrodzenie nauczyciela?

3)   W jakim przypadku i w jakim trybie następuje zmiana wynagrodzenia nauczyciela?

4)  Co należy rozumieć pod pojęciem godziny „ponadwymiarowej”, a co „godziny doraźnego zastępstwa”?

5)  Komu i w jakim wymiarze można przydzielić pracę w godzinach ponadwymiarowych?

6)  W jakich terminach wypłacane są poszczególne składniki wynagrodzenia nauczyciela?

7)  Kiedy gaśnie prawo nauczyciela do wynagrodzenia?

Liczba godzin - 4

Wanda Derska-Koziński

Były dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Kuratorium Oświaty; wykładowca uczelni wyższych i ośrodków doskonalenia nauczycieli; od ponad 20 lat szkoli kadry kierownicze jednostek oświatowych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się oświatą; autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenie prowadzone przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

Formularz zgłoszeniowy

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29 , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713