Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Szkolenie skierowane jest do osób, które pełnią funkcję właścicieli i zarządców obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych na pobyt osób ze szczególnymi potrzebami, w tym obiektów pełniących funkcje oświatowe.Prowadzący: Stanisław Szelewa., Liczba godzin-3, Platforma ZOOM


  • Data: 07.12.2021 16:30
  • Miejsce: Wydarzenie online

Cena: 105

Opis

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy administracyjni szkół i placówek oświatowych

Celem szkolenia jest  zaznajomienie  osób odpowiedzialnych za zarządzanie z obowiązkami, jakie na nich ciążą w zakresie likwidacji barier wymogów architektonicznych wobec obecności w placówkach uczniów z niepełnosprawnościami. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną poszczególne aspekty funkcjonowania obiektu  szkolnego jako miejsca nauki i wychowania uczniów z niepełnosprawnościami wynikające z aktualnego stanu prawnego w zakresie  prawa budowlanego, ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, prawa bhp w jednostkach oświatowych  i  przepisów ppoż.  

Osoby uczestniczące w szkoleniu poznają :

1.Podstawowe pojęcia dotyczące architektury obiektów dla niepełnosprawnych

2.Likwidacja barier architektonicznych w świetle ustawy prawo budowlane

3. Szczególne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki przeznaczone na działalność w zakresie oświaty dla uczniów niepełnosprawnych

4. Podstawowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów dla uczniów z niepełnosprawnościami 

5. Wymogi architektoniczne obiektów w warunkach ewakuacji.

„Akademia Rozwoju Edukacji” wystawia uczestnikom certyfikaty ukończenia szkolenia

Kontakt: are@projektyare.com , sekretariat@projektyare.com

Tel. 606805867

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniu powyżej 1 uczestnika stosujemy 25% rabat

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłatę na konto najpóźniej w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Konto wpłat : 

Cezariusz Rudyk Akademia Rozwoju Edukacji

ul.Kasztanowa 29 , 59-700 Kruszyn

NIP - 6121247547

Numer konta :

37109025900000000146993713